रजनीशपुरम् (Rajneeshpuram)

गतकेभ्यश्चिद् दिवसेभ्यः अहं Wild Wild Country (https://en.wikipedia.org/wiki/Wild_Wild_Country) इति वृत्तचित्रं पश्यामि।
मया न ज्ञातम् आचार्यरजनीशस्य अनुयायिनः रजनीशपुरम् (https://en.wikipedia.org/wiki/Rajneeshpuram) इति एकस्य पूर्णस्य नगरस्य निर्माणम् अकुर्वन्। ते एकं मरुस्थलं एकस्मिन् रमणीयनगरे पर्यवर्तन्त। यत्र किमपि नासीत् तत्र जलम् खाद्यपदार्थाः भवनानि मार्गाः सर्वयानानि आपणाः विमानपत्तनम् इत्यादि अभवन्। रजनीशस्य शिष्यानां त्वाष्ट्रः (creative energy) प्रशंसनीयः खलु। मन्ये प्रतिवेशिनां सहिष्णुतायाः अभावे शिष्याः आचार्यरजनीशः च सङ्कटापन्नाः।

२०१८-०५-२६ शनिवासरः (2018-05-26 Saturday)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.