दिवसस्य प्रगतिः (Day’s Progress)

प्रातःकाले मया द्वाभ्यां पण्डिताभ्यां सह किरातार्जुनीयम् इत्यस्य प्रथमस्य सर्गस्य अष्टादशमः श्लोकः अधीतः।
उदारकीर्तेरुदयं दयावतः प्रशान्तबाधं दिशतोऽभिरक्षया।
स्वयं प्रदुग्धेऽस्य गुणैरुपस्नुता वसूपमानस्य वसूनि मेदिनी॥१.१८॥
तत् परम् अहं मम भार्यया प्रह्लादेन च सह पादाभ्यां भ्रमणाय अगच्छम्। होरापर्यन्तं भ्रमणं कृतम्। अस्माकं भ्रमणमार्गः अस्ति गृहतः एकगिरिशिखरपर्यन्तम्। भ्रमणकालः अस्ति प्रायः एकहोरा। अद्य भ्रमणकाले अहं गीतापाठम् अपि अकरवम्।
तत् परम् एकस्मिन् मेक्सिकन-उपाहार-स्थले गत्वा भोजनम् अखादाम।
सायङ्काले सार्धपञ्चवादने प्रह्लादवर्यं विमानस्थले नयिष्यामि। सः ततः मेल्बोर्ननगराय विमाने आरोक्ष्यति।

२०१८-०५-२० रविवासरः (2018-05-20 Sunday)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.