आनन्दाकीर्णम् (Filled with Joy)

बलदेवानन्दसागरेण वर्णिता पञ्चतन्त्रस्य व्यालाकीर्णस्य वनस्य वार्ता (https://youtu.be/eFt6hiDwbYU) श्रुत्वा मम मनः आनन्दाकीर्णम् अभवत्।

२०१८-०५-१९ शनिवासरः (2018-05-19 Saturday)

Advertisements