मातृदिवसः (Mother's Day)

अद्य मातृदिवसः अस्ति। सामान्यतः अस्मिन् दिवसे सर्वे मातृभ्यः उपहारान् ददति। किन्तु अद्य मम भार्या मह्यम् एव एकः अद्वितीयः उपहारः अददात्।

अद्य अत्र तीव्रः शीतः अस्ति। सा अकथयत् मम पादौ हिमवतौ स्तः इति। अहं विनम्रस्वरेण अमन्त्रयं कृपया पादच्छदौ धारयतु इति। सा झटिति उदतिष्ठत् तत् दृष्ट्वा मया चिन्तितं मयि उपरि अचिरम् आक्रमणं भविष्यति इति। किन्तु सा कक्षस्य अन्तः गत्वा पादच्छदाभ्यां सह बहिः आगच्छत् पादच्छदौ अधारयत् च।

MitaSocksMothersDay13May2018

मन्ये सा प्रथमं वारं मम मन्त्रणां अशृणोत् तस्मात् एकः अद्वितीयः उपहारः इति।

२०१८-०५-१३ रविवासरः (2018-05-13 Sunday)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.