अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा (By the ignorance crosses beyond death)

अद्य अहं कूटमुन्द्राग्रामे हिन्दूमतम् इति विषये वक्तुं गमिष्यामि (http://www.cootamundra-u3a.org/find/index.html)।
वक्तव्यस्य कल्पने मम मनसि ईशावास्योपनिषदः वाक्यम् अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा इति आगच्छत्।
अहम् अस्य वाक्यस्य उपरि मम मित्राणां पण्डितानां च स्वचिन्तनं श्रोतुं पठितुं वा इच्छामि।

२०१८-०५-०९ बुधवासरः (2018-05-09 Wednesday)

Advertisements