ग्रीष्मऋतोः अन्तिमदिवसः (The last day of summer)

अद्य ग्रीष्मऋतोः अन्तिमदिवसः अस्ति। अद्य घर्मः अस्ति। किन्तु ऋतुः अपि पाश्चात्यानां पञ्चाङ्गात् बिभेति तस्मात् श्वः घर्मः विलुप्तः भविष्यति इति मन्ये।

२०१८-०२-२८ बुधवासरः (2018-02-28 Wednesday)

Advertisements

2 thoughts on “ग्रीष्मऋतोः अन्तिमदिवसः (The last day of summer)

  1. दिनज्योतिस्संचयश्च कदा उपशाम्यति ? अथवा घटकाः कदा प्रतिनिवर्तयन्ति ?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.