सहकर्मिभिः सह मेलनम् (Meeting with the Colleagues)

अद्य इयन-पीटरसनवर्यः सहकर्मिणः स्वगृहे मेलनाय आह्वयत्। सत्कारार्थं तैः पेयानि अल्पाहारः च अर्पयतः। इयनस्य कुटुम्बं विहाय दम्पतीचतुष्टयम् एकः छात्रः च मेलने आसन्।

इयनः अस्माकं शोधक्षेत्रे जगत्विख्यातः अस्ति। तस्य पाण्डित्यं विनम्रता च जगत्विख्याता अस्ति। जीवने यदि अहं कम् अपि साधुं योगिनं वा अमिलं तदा सः अस्ति इयनवर्यः। सः नास्तिकः अस्ति किन्तु तया सदृशं किम् अपि महान्तम् आस्तिकम् अहं न कदापि अमिलम्।

मेलने सः छात्रेण सह सम्भाषते स्म तदा तस्य भार्या अशृणोत् सः कार्यविषये चर्चां करोति इति। सा इयनम् अपृच्छत् अपि भवान् कार्यविषये चर्चां करोति इति। सः अकथयत् आम् इति। तदा तस्य मुखस्य भावः वर्णातीतः आसीत्। एकः साधुजनः कथं भार्याम् उत्तरति तस्य ज्ञानं तस्य मुखस्य भावे आसीत्।

मेलने अहं मम भार्या च आनन्दम् अन्वभवाव।

२०१८-०२-०९ शुक्रवासरः (2018-02-09 Friday)

Advertisements