मित्रशून्यः अभवम् (Without Friends)

अद्य मया ज्ञातम् अहं मित्रशून्यः अभवम्। आवयोः विवाहदिवसे मुखपृष्ठे (on Facebook) अहम् एकां वार्ताम् अस्थापयं मम भार्या अपि तस्मिन् विषये एव एकां वार्ताम् अस्थापयत्। सा कथयति तस्याः वार्तां सार्धशतं (१५०) मित्राणि आसक्तिः (like) इति सङ्केतेन अन्वमोदन्त किन्तु मम वार्तां पञ्च जनाः अपि न अन्वमोदन्त। मम विवाहदिवसे मया ज्ञातम् अहं मित्रशून्यः अस्मि इति।

२०१८-०२-०५ सोमवासरः (2018-02-05 Monday)

Advertisements