अरिष्टानि मेऽङ्गानि (My limbs be disease free)

ॐ अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनूस्तन्वा मे सह सन्तु।
रि॑षँ॑ हिंसार्थाः, रिष् + क्तः = रिष्टः
तनूः इति स्त्रीलिङ्गः शब्दः अस्ति।
तनूः देहः वर्ष्म गात्रम् तनुः कायः संहननं कलेवरं मूर्तिः विग्रहः वपुः शरीरम् इति अमरः।
तन्वा इति तृतीयाविभक्ति-एकवचनम्।
May my body and my body with all the limbs be free from disease.

२०१८-०२-०२ शुक्रवासरः (2018-02-02 Friday)

Advertisements