उदन्तः (Report)

अद्यतनस्य दूरदर्शनेन प्रसारितायां वार्तायाम् अस्ति एकः उपयोगी शब्दः उदन्तः इति – https://youtu.be/JCBSHcMj-EQ – १.४६ इति स्थाने।
उदन्तः इति उद्गतो निर्णीतः अन्तो यस्य इति कल्पद्रुमः।
कल्पद्रुमः त्रीन् अर्थान् ददाति – वार्ता news, report, साधुः pure and virtuous, वृत्तियाजनम् one who gets a livelihood by trade, agriculture.
श्रुत्वा रामः प्रियोदन्तं मेने तत्सङ्गमोत्सुकः।
महार्णवपरिक्षेपं लङ्कायाः परिखालघुम्॥१२-६६ रघुवंशम्॥
Eager to join with Sita on hearing tidings of his beloved, Rama believed the great oceanic moat around Lanka to be as small as a trough.
From – https://sanskritdocuments.org/sites/giirvaani/giirvaani/rv/sargas/12_rv.htm

मेने – believed
पश्यतु – http://ashtadhyayi.com/dhatu/04.0073?form=#

म॒नँ॒
→ मनँ [भूवादयो धातवः 1|3|1]
→ मनँ [उपदेशेऽजनुनासिक इत् 1|3|2]
→ मन् [तस्य लोपः 1|3|9]
→ मन् [ लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः 3|4|69]
→ मन्+लिँट् [परोक्षे लिट् 3|2|115]
→ मन्+लिँट् [लस्य 3|4|77]
→ मन्+लिँट् [हलन्त्यम् 1|3|3]
→ मन्+लिँ [तस्य लोपः 1|3|9]
→ मन्+लिँ [उपदेशेऽजनुनासिक इत् 1|3|2]
→ मन्+ल् [तस्य लोपः 1|3|9]
→ मन्+त [तिप्तस्झिसिप्थस्थमिब्वस्मस् तातांझथासाथांध्वमिड्वहिमहिङ् 3|4|78]
→ मन्+त [तङानावात्मनेपदम् 1|4|100]
→ मन्+त [तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः 1|4|101]
→ मन्+त [तान्येकवचनद्विवचनबहुवचनान्येकशः 1|4|102]
→ मन्+त [शेषे प्रथमः 1|4|108]
→ मन्+त [लिट् च 3|4|115]
→ मन्+एश् [लिटस्तझयोरेशिरेच् 3|4|81]
→ मन्+एश् [असंयोगाल्लिट् कित् 1|2|5]
→ मन्+एश् [ग्क्ङिति च 1|1|5]
→ मन्+एश् [हलन्त्यम् 1|3|3]
→ मन्+ए [तस्य लोपः 1|3|9]
→ मन्+ए [टित आत्मनेपदानां टेरे 3|4|79]
→ मन्+ए [एकाचो द्वे प्रथमस्य 6|1|1]
→ मन्+मन्+ए [लिटि धातोरनभ्यासस्य 6|1|8]
→ म+मन्+ए [हलादिः शेषः 7|4|60]
→ मेन्+ए [अत एकहल्मध्येऽनादेशादेर्लिटि 6|4|120]
→ मेन्+ए [उभे अभ्यस्तम् 6|1|5]
→ मेने

२०१८-०२-०१ गुरुवासरः (2018-02-01 Thursday)

Advertisements