तन्तुः दूरदर्शनयन्त्रं चालयति (A rope makes TV work)

TVandRope30Jan2018
TV and Rope

अस्मिन् चित्रे वामतः यः तन्तुः अस्ति सः एव दूरदर्शनयन्त्रं चालयति। यदा तन्तुः ततः उत्थापयामः दूरदर्शनयन्त्रं सम्यग् कार्यं न करोति। चलचित्राणि स्थितानि न भवन्ति खण्डितानि भवन्ति ध्वनिः अपि सम्यग् नास्ति। तन्तुः स्थापयित्वा सर्वं सुष्ठु भवति। तन्तौ कोऽपि वैद्युतः गुणः नास्ति। सः कस्मात् यन्त्रं चालयति अहं न जानामि। अपि भवान् जानाति?

२०१८-०१-२९ सोमवासरः (2018-01-29 Monday)

One thought on “तन्तुः दूरदर्शनयन्त्रं चालयति (A rope makes TV work)

  1. From Apte
    वामतस्. वामतस् [vāmatas], ind. From or on the left.
    तन्तुः. A thread, cord, wire, string, line; चिन्तासंततितन्तु Māl.5.1; Me.7.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.