अवकाशः समाप्तः (Vacation is Over)

अस्मिन् नूतनवर्षे मम भार्या श्वः पुनः स्वकार्यम् आरप्स्यते। सा पाठशालायां पाठयति। केन्बरानगरे सर्वासु पाठशालासु अयं सप्ताहः शिक्षिकाभिः छात्रेभ्यः सर्वं सज्जीकरणाय अस्ति। छात्राः आगमिसप्ताहे शिक्षितुं प्रत्यागमिष्यन्ति। यदा तस्याः अवकाशः समाप्नोति तदा मम अवकाशः अपि समाप्नोति।

२०१८-०१-२८ रविवासरः (2018-01-28 Sunday)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.