केजरीवालः (Mr Kejriwal)

समाचाराः सन्ति आप इति दलस्य विंशतिः विधायकाः देहलीविधानसभायाः निरस्ताः भविष्यन्ति इति आमन्यते।
अहं मन्ये यदि ते निरस्ताः भविष्यन्ति तर्हि तस्य लाभं केजरीवालः प्राप्स्यति। सः कितवः अस्ति सः निरस्तं अन्यस्मिन् रूपे एव प्रकाशयिष्यति यस्मात् मतदातारः तेन सह सहानुभूतिं अन्वभविष्यन्ति आप इति दलाय  स्वमतानि दास्यन्ति च।

२०१८-०१-१९ शुक्रवासरः (2018-01-19 Friday)

Advertisements