सम्भारः बहिः प्रथमम् (Luggage out first)

अद्य अहं मेल्बोर्ननगरतः केन्बरानगरं प्रत्यागच्छम्। नेकेभ्यः वर्षेभ्यः अहं विमानयात्रां करोमि किन्तु कदापि मम सम्भारः शीघ्रं न बहिः आगतः किन्तु अद्य मम सम्भारः सर्वप्रथमं बहिः आगच्छत्।

२०१८-०१-१८ गुरुवासरः (2018-01-18 Thursday)

CanberraAirport18Jan2018

Canberra Airport – Luggage Out First – 18 Jan 2018

Advertisements