मेल्बोर्ननगरं अगच्छम् (Went to Melbourne)

अद्य प्रातः सार्धाष्टवादने मेल्बोर्ननगरम् अगच्छम्। दिवसपर्यन्तं सहकर्मिभिः सह सम्मेलनम् अकरवम्। रात्रौ चन्द्रशेखरस्य गृहे भोजनं अखादम् अनन्तरं प्रह्लादस्य गृहे अतिष्ठम्।

२०१८-०१-१७ बुधवासरः (2018-01-17 Wednesday)

Advertisements