प्रमाणीकरोमि (I Certify)

अद्य अनेन वृत्तपत्रमाध्यमेन प्रमाणीकरोमि मम भार्या मत् चतुरतरा अस्ति इति। गतत्रिवर्षेभ्यः अहं प्रतिमासं ऊनचत्वारिंशत् डोलरमूल्येन एकां ओषधिं क्रीणामि। अद्य सा एताम् एव ओषधिं षड्विंशतिः डोलरमूल्येन एकस्याः अन्यस्याः विपण्याः अक्रीणात्।

२०१८-०१-११ गुरुवासरः (2018-01-11 Thursday)

Advertisements