कहानी २ (Kahaani 2)

अद्य अहं कहानी २ इति नाम चलचित्रम् अपश्यम्। चलचित्रं तु शोभनम् अस्ति किन्तु मया मम होरात्रयं विनष्टम्। नैकानि कार्याणि सन्ति किन्तु तानि विहाय चलचित्रम् अपश्यम्। मम भार्या चलचित्रम् आरभत तदन्तरं बिभेमि इति उक्त्वा सा ततः अगच्छत् किन्तु अहम् उत्सुकतायाः वशे समापनपर्यन्तं चलचित्रम् अपश्यम्।

२०१८-०१-१० बुधवासरः (2018-01-10 Wednesday)

Advertisements