पाठकः (Reader)

ह्यः अहं मम भार्यया कन्यया च सह जिन्दाबाइनग्रामे एकस्मिन् सम्मेलने आगच्च्छम्। इतः सोमवासरे केन्बरानगरं प्रत्यागमिष्यामः। अस्मिन् सम्मेलने ओस्ट्रेलियादेशस्य सर्वेभ्यः राज्येभ्यः जनाः आगच्छन्।
दिष्ट्या अत्र ह्यः हार्दिकः नाम एकः संस्कृतानुरागी माम् अमिलत् यः इदं वृत्तपत्रं पठति।

२०१७-०४-१५ शनिवासरः (2017-04-15 Saturday)

Advertisements