चितवान् (Gathered or Selected?)

चितवान् इति पदम् DDNewsसंस्कृतवार्तायाम् प्रायः उपयुक्तम् अस्ति। मन्ये तस्य उपयोगः ते chosen or selected इति अर्थे कुर्वन्ति। मम बोधम् अस्ति ची धातुः collect or gather इति अर्थे अस्ति। कृपया व्याख्यापयतु।
२०१७-०१-०९ सोमवासरः (2017-01-09 Monday)
Advertisements