न्यूकासलनगरम् आगच्छाम (Arrived in Newcastle)

अद्य वयं केन्बरानगरतः न्यूकासलनगरम् आगच्छाम। अहं मम भार्या मीतामहाभागा अवयोः पुत्रः दिव्यांशुः च केन्बरानगरतः एकसार्थम् आसन्। अवयोः कन्या ज्वलिता सिडनीनगरे अस्माकं सार्थम् आगच्छत्। वयं सायंकाले सार्धत्रिवादने न्यूकासलनगरं प्राप्तवन्तः।

२०१७-०१-०५ गुरुवासरः (2017-01-05 Thursday)

Advertisements