क्षमूँ सहने (kSham – to bear)

क्षमूँ सहने दिवादिगणीयः परस्मैपदी सेट् धातुः अस्ति। शमादिः – शमामष्टानां दीर्घः श्यनि (७.३.७४)
अहं क्षाम्यामि। I tolerate. 
क्षान्तिः इति सहिष्णुता।
अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम्।
आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः॥गीता १३.७॥

२०१६-१२-२६ सोमवासरः (2016-12-26 Monday)

Advertisements