संस्कृतवर्गः (Sanskrit Class)

केन्बराहिन्दूमन्दिरे प्रचलितः संस्कृतवर्गः अस्मै २०१६वर्षाय विरमति। नूतनवर्षे प्रथमे मङ्गलवासरे ३जनवरी२०१७तिथौ सायङ्काले सार्धषट्वादने वर्गः पुनः मेलिष्यति। तावत् शुभमस्तु।

२०१६-१२-१३ मङ्गलवासरः (2016-12-13 Tuesday)

Advertisements