गुरुकं कार्यम् (Important Work)

अद्य अहम् एकं गुरुकं कार्यम् अकरवम्। मम सर्वाः सञ्चिकाः सर्वाणि सङ्क्रमकाणि च अहम् एकस्मिन् नूतने सङ्गणित्रे समारोपयम् (transferred)।

२०१६-१२-०९ शुक्रवासरः (2016-12-09 Friday)

Advertisements