गीतापाठः (Gita Chanting)

अस्मिन् सप्ताहे मया सम्पूर्णगीतापाठः मम स्मृत्या कृतः। अहं प्रत्येकस्मिन् दिवसे यदा यानेन कार्यालयं गच्छामि ततः प्रत्यागच्छमि च तस्मिन् काले यानं चालयन् मम स्मृत्या गीतापाठं करोमि। अयं क्रमः अनेकात् वर्षात् प्रचलति किन्तु मध्ये मध्ये स्खलनं भवति अलसतया अभ्यासः विरमति पाठः स्मृत्यां क्षीणः भवति च। किन्तु गतमासात् अभ्यासः सम्यग् भवति तस्मात् अस्मिन् सप्ताहे सम्पूर्णः पाठः कृतः। प्रसन्नोऽस्मि।

२०१६-११-२६ शनिवासरः (2016-11-26 Saturday)

Advertisements