दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च॥२।३।३५॥ (Far and close accusative case)

दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च॥२।३॥३५॥ अपि अस्मात् सूत्रेण इदं लेखितुं शक्यते?
ग्रामं ग्रामेण ग्रामात् ग्रामस्य ग्रामे वा पुरतः नदी अस्ति।
ग्रामं ग्रामेण ग्रामात् ग्रामस्य ग्रामे वा पृष्ठतः सरोवरम् अस्ति।

२०१६-१०-११ मङ्गलवासरः (2016-10-11 Tuesday)