अंशभागी नरेन्द्रमोदी (Agent Narendra Modi)

मम आचार्यः माम् उपालम्भयति यतो हि अहं भारतस्य सर्वानां समस्यानां विश्लेशणम् अंशभागी इति दृष्टिगतेन (by this theory, or doctrine) एव करोमि। ह्यः अजानम् अस्मिन् पद्धत्याम् अहम् एकलः नास्मि। राहुलवर्यः अपि अस्मिन् दृष्टिगते श्रद्धां धरतिhttp://www.timesnow.tv/india/video/rahuls-controversial-khoon-ki-dalali-comment/50323
चित्रम् अस्ति यं दलं भारतस्य स्वतन्त्रतायाः अंशभागित्वं (दलाली) इदानीम् अपि करोति तत् दलं कथं कमपि अंशभागी इति आक्षेपं कर्तुं शक्नोति इति अहं न जाने।

२०१६-१०-०६ गुरुवासरः (2016-10-06 Thursday)