समयपरिवर्तनम् (Time Change)

अद्य प्रभृति अत्र वेस्टर्न-ओस्ट्रेलियाप्रदेशं विहाय सर्वस्मिन् राज्ये समयपरिवर्तनम् अभवत्। ह्यः रात्रौ घटिका एकहोरावधिम् अग्रे असरत्। अस्मात् प्रभाते सूर्यस्य दर्शने एकहोरावधिः विलम्बः भविष्यति। सायंकाले सूर्यदेवः एकहोरावधिः अधिकं दर्शनं दास्यति।

२०१६-१०-०२ रविवासरः (2016-10-02 Sunday)

Advertisements