त्रिकृत्वः (Three times)

अहं मन्दिरं त्रिकृत्वः अगच्छम्। I went to the temple three times.
सा आपणं पञ्चकृत्वः अगच्छत्। She went to the market five times.
अहं तां बहुकृत्वः अकथयम्। I told her many times.
कृत्वः इति अव्ययम् अस्ति।

२०१६-१०-०१ शनिवासरः (2016-10-01 Saturday)

Advertisements