संस्कृतवार्तावली २-९-२०१६तिथौ

ज्योतिमहाभागा, गवीशवर्य,
भवद्भ्यां २-९-२०१६तिथौ प्रस्तुता वार्तावली मह्यम् अतीव अरोचत। वर्धापयामि।
कार्यक्रमेषु रञ्जनवर्यस्य साक्षातकारं तु अतीव ज्ञानवर्धकं मनोहरं च आसीत्। रन्ञ्जनवर्यस्य मधुरस्वरं संस्कृतभाषणं च आनन्ददायकम् आसीत्। अर्धहोरावधिः कुत्र गच्छति इति न जाने।
समाचारे औस्ट्रेलियादेशस्य उल्लेखम् आसीत् तस्मै धन्यवादः।  केनबरानगरे अपि संस्कृतस्य पाठनं प्रचारं च भवति। प्राप्ते अवसरे तस्य अपि उल्लेखं भवेत् इति प्रार्थये।
भवद्भ्यां मम नैके धन्यवादाः।
इति भवदीयः
हिमांशुः
Advertisements