संस्कृतपाठः (Sanskrit Lesson)

अद्य सायं मन्दिरे सार्धषट्वादनात् सार्धसप्तवादनपर्यन्तं संस्कृतपाठः आसीत्। वर्गे पञ्च युवानः सन्ति पञ्च वयस्कराः सन्ति। सर्वेभ्यः श्रीअरविन्दाश्रमेण प्रकाशिता सरलसंस्कृतसरणिः रोचते। अद्य वयं सरण्याः पञ्चमपाठम् आरभामहि।

२०१६-०९-१३ मङ्गलवासरः (2016-09-13 Tuesday)

Advertisements