कुञ्चिकां व्यस्मरम् (Forgot the key)

अद्य अहं मम कार्यालयकक्षस्य कुञ्चिकां गृहे व्यस्मरम्। अद्य अहं कार्यालये अष्टवादने प्राप्नवम् किन्तु साहाय्यकर्मकराः सार्धाष्टवादने आगच्छन्ति तस्मात् मया प्रतिक्षणीयम्। अहम् अचिन्तयं कक्षात् बहिः स्थित्वा सङ्गणित्रेण अन्यकार्यं करिष्यामि किन्तु दिष्टेन मम सङ्गणित्रं अन्तर्जालेन सह सम्पर्कं कर्तुं न अशक्नोत्। अतः मम अर्धहोरावधिः नष्टः अभवत्।

२०१६-०९-१२ सोमवासरः (2016-09-12 Monday)

Advertisements