प्रदर्शनम् (Performance)

सम्बितपात्रावर्यः स्वपक्षं प्रस्तुतीकुर्वन् अब्रवीत् सबसे अच्छी performance करने वाली NDA की राज्य सरकारें हैं इति। हिन्दीभाषायाम् आङ्ग्लभाषायाः शब्दाः मह्यं न रोचन्ते। आङ्ग्लभाषायाः performance इति शब्दस्य सम्यग् अनुवादः कः अस्ति?
सर्वेषु राज्येषु श्रेष्ठतमं प्रदर्शनं राष्ट्रिय-लोकतान्त्रिक-संयुतेः राज्यप्रशासनेन कृतम्।
राष्ट्रिय-लोकतान्त्रिक-संयुतेः राज्यप्रशासनेन श्रेष्ठतमं कार्यं कृतम्।
राष्ट्रिय-लोकतान्त्रिक-संयुतेः राज्यप्रशासनेन कार्यस्य श्रेष्ठतमं निष्पादनम् सम्पादनम् वा कृतम्।

२०१६-०९-०६ मङ्गलवासरः (2016-09-06 Tuesday)

Advertisements