रामचरितमानसपाठः (Ramacharitamanas Path)

हिन्दूमन्दिरे भक्ताः प्रत्येकमासस्य द्वितीये शुक्रवासरे सायङ्काले सार्धसप्तवादनात् नववादनपर्यन्तं रामचरितमासपाठं करिष्यन्ति इति सूचीत्वा वयं हर्षम् अनुभवामः। श्रीसनातनधर्मरामायणमण्डलं सर्वान् भक्तान् पाठे आमन्त्रयति। कृपया रामचरितमानसपाठे आगम्य अन्यैः भक्तैः सह सम्मिल्य भगवन्नामश्रवणस्य कीर्तनस्य च आनन्दं प्राप्नुयुः। आगामिपाठौ शुक्रवासरे ९-सितम्बर-२०१६तिथौ १४-अक्टूबर-२०१६तिथौ च भविष्यतः।

२०१६-०९-०५ सोमवासरः (2016-09-05 Monday)