अज्ञानः (Ignorant)

अहम् अजानम् अज्ञानम् इति अविद्या इति अर्थे एव प्रयुज्यते। किन्तु अद्य सरलसंस्कृतसरण्याम् अपठम् अज्ञानः इति विशेषणम् अपि अस्ति। अबोधः अज्ञानः अचेतनः मूढः अनभिज्ञः हतबुद्धिः किङ्कर्त्तव्यविमूढः इति कल्पद्रुमः।
अहम् अज्ञानः न अस्मि अहं सज्ञानः अस्मि।

२०१६-०९-०३ शनिवासरः (2016-09-03 Saturday)

Advertisements