आर्षविद्यागुरुकुलम् (Arsha Vidya Gurukulam)

अद्य अहं सन्तोषवर्येण आचर्येण च सह आर्षविद्यागुरुकुम् अगच्छम्। गुरुकुलम् अस्ति सेलोर्स्बर्गग्रामे।
Saylorsburg, PA 18353 http://www.arshavidya.org/home.html
तत्र पुस्तकापणे अनेकानि संस्कृतपुस्तकानि अपश्यम्। मन्दिरे दर्शनम् अकुर्म तत् परम् अहं सन्तोषः च भोजनम् अपि अखादाव। भोजनम् अतिसुस्वादु आसीत्। यत् अहं सामान्यतः खादामि तस्मात् द्विगुणम् अखादम्। ततः टाईम-स्क्वायर इति प्रख्यातस्थले भ्रमणं कृत्वा रात्रौ द्वादशवादने गृहं प्रत्यागच्छम्।

Arshavidyagurukulam13Aug2016

२०१६-०८-१३ शनिवासरः (2016-08-13 Saturday)

Advertisements