सदास्वादः (A taste forever)

सदास्वादः इति एकः गुगलवर्गः अस्ति – https://groups.google.com/forum/#!forum/sadaswada । द्वौ संस्कृतविज्ञौ द्विसप्ताहान्तरे एकं पाठं प्रकाशयतः। प्रत्येकं पाठः संस्कृतकाव्यविषये अस्ति। पाठाः ज्ञानवर्धकाः मनोहराः च सन्ति। प्रथमवर्षस्य सर्वे पाठाः पुस्तकरूपेण प्राप्तुं शक्यन्ते – http://sadasvada.com/

२०१६-०८-१० बुधवासरः (2016-08-10 Wednesday)

Advertisements