टेरीटाउन (Tarrytown, NY)
२०१६-०८-०९ मङ्गलवासरः (2016-08-09 Tuesday)
अद्य अहम् एकेन छात्रेण सह टेरीटाउन इति नगरस्य नातिदूरे एकस्मिन् विद्यालये एकस्मै सर्वेक्षणाय अगच्छम्। सर्वेक्षणं बेसबोलक्रिडकेभ्यः अस्ति। https://www.wikiwand.com/en/Tarrytown,_New_York

Advertisements