ओषधीरस्मा (Medicine for this)

अश्वावतीं सोमावतीमूर्जयन्तीमुदोजसम्।
आऽवित्सि सर्वा ओषधीरस्मा अरिष्टतातये॥

अयं मम बोधनार्थम् अनुवादस्य प्रयासः अस्ति। अयं तु न सम्यग् अनुवादः। त्रुटयः क्षम्यन्ताम्।
आश्वावतीम् like a horse, सोमावतीम् like the juice soma, ऊर्जयन्तीम् increaser of energy, उदोजसम् increasing the vitality, आ come वित्सि take, ओषधीः herbs, अस्मा (अस्मै -> अस्मा, एचोऽयवायावः॥६.१.७८॥ लोपः शाकल्यस्य॥८.३.१९॥) for this, अरिष्टतातये well-being.
विद्लृ लाभे तुदादिगणीयः सकर्मकः अनिट् उभयपदी धातुः। वित्सि इति लट्लकारः मध्यमपुरुषः एकवचनम् इति।

२०१६-०७-२२ शुक्रवासरः (2016-07-22 Friday)

Advertisements