नूतनः संस्कृतवर्गः (New Sanskrit Class)

अत्र केन्बरानगरे हिन्दूमन्दिरे एकः नूतनः संस्कृतवर्गः गतसोमवासरे १८जुलै२०१६तिथौ आरब्धः। ये छात्राः संस्कृतं न जानन्ति किन्तु देवनागरीलिपिम् एकां भारतीयभाषां च जानन्ति तेभ्यः अयं वर्गः अस्ति। अस्मिन् वर्गे संस्कृतशिक्षणं श्रीअरविन्दाश्रमेण प्रकाशिताभ्यां द्वाभ्यां पुस्तकाभ्यां भविष्यति। ते पुस्तके स्तः सरलसंस्कृतसरणिः प्रथमभागः द्वितीयभागश्च इति।

२०१६-०७-२० बुधवासरः (2016-07-20 Wednesday)