दीक्षान्तसमारोहः (Graduation Ceremony)

अद्य आवयोः कन्यायाः शुचितायाः दीक्षान्तसमारोहः आसीत्। सा मञ्चे आरुह्य कुलपति-गेरेथ-एवान्स्-वर्यस्य हस्ताभ्यां स्वपदवीम् अप्राप्नोत्। तस्याः शिक्षा International Relations and Development Economics इति विषये आसीत्। सा Australian National University इति विश्वविद्यालयात् स्नातकोत्तर-उपाधिम् अवाप्नोत्।

२०१६-०७-१४ गुरुवासरः (2016-07-14 Thursday)

Advertisements