महिमन् (Greatness)

चक्रधर-नौटियाल-हंस-शास्त्रीमहोदयः बृहद्-अनुवाद-चन्द्रिका इति ग्रन्थे लिखति यह शब्द हिन्दी में स्त्रीलिङ्ग है, किन्तु संस्कृत में पुँल्लिङ्ग इति।
महिमा महिमानौ महिमानः
महिमानम् महिमानौ महिम्नः
महिम्ना महिमभ्याम् महिमभिः
महिम्ने महिमभ्याम् महिमभ्यः
महिम्नः महिमभ्याम् महिमभ्यः
महिम्नः महिम्नोः महिम्नाम्
महिम्नि-महिमनि महिम्नोः महिम्नाम्
हे-महिमन् हे-महिमानौ हे-महिमानः
शास्त्रीजी लिखते हैं – इसी प्रकार सीमन् (चौहदी – स्त्रीलिङ्ग), मूर्धन् (शिर), गरिमन् (बडप्पन), अणिमन् (छोटापन), लघिमन् (छोटापन), शुक्लिमन् (सफेदी), कालिमन् (कालापन), अश्वत्थामन्, द्रढिमन् (मजबूती), इत्यादि अन्नन्त पुँल्लिङ्ग शब्दों के रूप चलते हैं।

२०१६-०७-१२ मङ्गलवासरः (2016-07-12 Tuesday)

Advertisements