अनुसन्धाने (To Search)

त्रयः धातवः अनुसन्धाने इति अर्थे उपयोक्तुं शक्यते। मृग अन्वेषणे चुरादिगणीयः आत्मनेपदी सेट् धातुः, गवेष मार्गणे चुरादिगणीयः उभयपदी सेट् धातुः, अनु + इष् गतौ दिवादिगणीयः परस्मैपदी सेट् धातुः।
अहं रत्नान् मृगये। अहं गृहे मम पुस्तकं गवेषये। सा बालकानां कृते भोजनं गवेषयते। सः कुञ्चिकां गवेषयति। अहं सत्यम् अन्वेष्यामि। सः मार्गम् अन्वेष्यति।
उपरि दत्तं धातुत्रयं सेट् अस्ति। तस्मात् मृगितं मृगयितुं मृगयित्वा गवेषितं गवेषयितुं गवेषयित्वा अन्वेषितम् अवेषितुम् अन्वेषित्वा।

२०१६-०७-१० रविवासरः (2016-07-10 Sunday)

Advertisements