उत्सूयते (Celebrates)

उत्सूत उत्सूयते वा हर्षमित्युत्सवो महः इति उपसर्गार्थचन्द्रिका।
षूङ् प्राणिप्रसवे इति दिवादिगणीयः धातुः, षूङ् प्राणिगर्भविमोचने इति अदादिगणीयः धातुः।
अहं जगन्नाथरथयात्रां उदसूये। सः होलिकां उत्सूयते। ते दीपावलीपर्व उदसूयन्ते।
उद्-षूङ् दिवादिगणे रूपाणि
लट्लकाररूपाणि
उत्सूयते उत्सूयेते उत्सूयन्ते
उत्सूयसे उत्सूयेथे उत्सूयध्वे
उत्सूये उत्सूयावहे उत्सूयामहे
लोट्लकाररूपाणि
उत्सूयताम् उत्सूयेताम् उत्सूयन्ताम्
उत्सूयस्व उत्सूयेथा उत्सूयध्वम्
उत्सूयै उत्सूयावहै उत्सूयामहै
लङ्लकाररूपाणि
उदसूयत उदसूयेताम् उदसूयन्त
उदसूयथाः उदसूयेथाम् उदसूयध्वम्
उदसूये उदसूयावहि उदसूयामहि
विधिलिङ्लकाररूपाणि
उत्सूयेत उत्सूयेयाताम् उत्सूयेरन्
उत्सूयेथाः उत्सूयेयाथाम् उत्सूयेध्वम्
उत्सूयेय उत्सूयेवहि उत्सूयेमहि

२०१६-०७-०८ शुक्रवासरः (2016-07-08 Friday)

Advertisements