मालविकाग्निमित्रम् (Malvika Agnimitra)

आचर्यः बालादित्यवर्यं मां च मालविकाग्निमित्रं पाठयति। किन्तु अद्य बालादित्यवर्यः व्याप्रियत तस्मात् आचर्यः मया सह वार्तालापम् एव अकरोत् किमपि पठनं न अभवत्।

२०१६-०७-०३ रविवासरः (2016-07-03 Sunday)

Advertisements