मा माने (maa – to measure, to weight)

अहं प्रकोष्ठस्य मानम् मामि। (I measure the size of the room.)
मा माने अदादिगणीयः अकर्मकः सेट् परस्मैपदी धातुः अस्ति।
लट्
माति मातः मान्ति
मासि माथः माथ
मामि मावः मामः
लोट्
मातु माताम् मान्तु
माहि मातम् मात
मानि माव माम
लङ्
अमात् अमाताम् आमान्-अमुः
अमाः अमातम् अमात
अमाम् अमाव अमाम
विधिलिङ्
मायात् मायाताम् मायुः
मायाः मायातम् मायात
मायाम् मायाव मायाम

२०१६-०६-२७ सोमवासरः (2016-06-27 Monday)

Advertisements