माङ् माने शब्दे च (Maa – measure and sound)

धान्यं कुडवेन मिमीते। He measures grain with kudava. संस्कृत स्वयं-शिक्षक – श्रीपाद दामोदर सातवलेकर।
माङ् माने शब्दे च जुहोत्यादिगणीयः सकर्मकाकर्मकौ अनिट् आत्मनेपदी धातुः अस्ति।
लट्
मिमीते मिमाते मिमते
मिमीषे मिमाथे मिमीध्वे
मिमे मिमीवहे मिमीमहे
लोट्
मिमीताम् मिमाताम् मिमताम्
मिमीष्व मिमाथाम् मिमीध्वम्
मिमै मिमावहै मिमामहै
लङ्
अमिमीत अमिमाताम् अमिमत
अमीमीथाः अमिमाथाम् अमिमीध्वम्
अमिमि अमिमीवहि अमिमीमहि
विधिलिङ्
मिमीत मिमीयाताम् मिमीरन्
मिमीथाः मिमीयाथाम् मिमीध्वम्
मिमीय मिमीवहि मिमीमहि

२०१६-०६-२६ रविवासरः (2016-06-26 Sunday)

Advertisements