माङ् माने (maa – to measure, to weigh)

माङ् माने दिवादिगणीयः सकर्मकः अनिट् आत्मनेपदी धातुः अस्ति। बृहद्धातुकुसुमाकरः इति ग्रन्थे अस्ति – माङ् माने। (नापना, तौलना)। अनुमा – तर्क से सिद्ध करना, उपमा – उपमा देना, तुलना करना। परिमा – नापना, परिमाण करना, प्रमा – प्रमाण होना।
लट्
मायते मायेते मायन्ते
मायसे मायेथे मायध्वे
माये मायावहे मायामहे
लोट्
मायताम् मायेताम् मायन्ताम्
मायस्व मायेथाम् मायध्वम्
मायै मायावहै मायामहै
लङ्
अमायत अमायेताम् आमयन्त
अमायथाः अमायेथाम् अमायध्वम्
अमाये अमायावहि अमायामहि
विधिलिङ्
मायेत मायेयाताम् मायेरन्
मायेथाः मायेयाथाम् मायेध्वम्
मायेय मायेवहि मायेमहि

२०१६-०६-२५ शनिवासरः (2016-06-25 Saturday)

Advertisements