बरतानीयायाः यूरोपमहाद्वीपेन सह सम्बन्धः (Britain’s Relationship with Europe)

मन्ये श्वः बरतानीयादेशस्य जनाः यूरोपसमूहे स्थातव्यं वा न स्थातव्यं इति विषये मतदानं करिष्यन्ति। मन्ये मतदानस्य परिणामः तु स्थातव्यम् इति निश्चयेन भविष्यति किन्तु तेषाम् हितम् यूरोपसमूहात् बहिर्गमने इति अस्ति। किन्तु यथा सर्वत्र भवति तथापि तत्र अपि भविष्यति यत् हितकरं तत् जनाः न कुर्वन्ति इति।

२०१६-०६-२२ बुधवासरः (2016-06-22 Wednesday)

Advertisements