भगवान् बुद्धः (Lord Buddha)

अद्य मया भगवतः बुद्धस्य उपरि एकं वृत्तचित्रम् दृष्टम्। वृत्तकारा एका पाश्चात्त्या महिला आसीत्। सा निर्वाणं किं कथं बौद्धमार्गेण निर्वाणं प्राप्तुं शक्यते इति चर्चितवती किन्तु अन्ते सा अकथयत् भगवतः बुद्धस्य श्रेष्ठतमम् उपायनम् अस्ति मानवतायै करुणाभावः। यदि जनाः करुणायाः सन्देशम् एव इच्छन्ति तत् तु अन्ये अपि अस्ति किन्तु करुणाभावः निर्वाणस्य मार्गः अस्ति इति भगवतः बुद्धस्य विशेषशिक्षा अस्ति। भगवतः बुद्धस्य सन्देशः निर्वाणाय अस्ति न तु मानवतायै।

२०१६-०६-१८ शनिवासरः (2016-06-18 Saturday)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.