नवरङ्गम् (Navaranga)

केन्बरास्थस्य हिन्दुमन्दिरस्य वार्षिक-सांस्कृतिकः कार्यक्रमः नवरङ्गम् इति शनिवासरे २५जून२०१६तिथौ सायङ्काले षड्वादनात् सार्ध-अष्टवादनपर्यन्तं भविता। कार्यक्रमे गानं नृत्यम् हास्यं च भवितारः। कार्यक्रमः मन्दिरे एव भविता। सामान्यतः अयं वार्षिकः कार्यक्रमः कस्यां नाट्यशालायां भवति किन्तु अस्मिन् वर्षे अस्माभिः का अपि भाटकशाला न प्राप्ता तस्मात् मन्दिरे अस्य कार्यक्रमस्य आयोजनं कर्तास्मः। कार्यक्रमं परं भोजनस्य अयोजनम् अपि अस्ति। कार्यक्रमे प्रवेशः स्वेच्छादानेन अस्ति किन्तु भोजनाय शुल्कम् अस्ति। यतो हि भोजनं मन्दिरस्य स्वयंसेवकाः न पक्तारः किन्तु व्यवसायिकसूदः पक्ता तस्मात् शुल्कम् अस्ति। कृपया कार्यक्रमे आगच्छन्तु अन्यैः भक्तैः सह आनन्दं सहभजन्तु।

२०१६-०६-१७ शुक्रवासरः (2016-06-17 Friday)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.